Υπηρετούμε στην πράξη το πράσινο επιχειρείν

Στόχος μας να αποτελούμε έναν αξιόπιστο και μόνιμο συνεργάτη για κάθε
περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση.

ΟΙ 10 ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

To GREENiT αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών και συνεργατών του, είναι σε θέση να μελετήσει, να οργανώσει και να θέσει σε εφαρμογή οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχέδιο ξεκινώντας από απλές συμβουλευτικές υπηρεσίες μέχρι και το πιο πολύπλοκο, καινοτόμο και οργανωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης , πάντα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας, υποστηρίζονται από την καθημερινή φυσική παρουσία καταξιωμένων στελεχών επιχειρήσεων, ειδικών συμβούλων, τεχνικού προσωπικού και επιστημόνων που όραμά τους είναι η ταυτοποίηση κάθε πελάτη με την φιλοσοφία του πράσινου-υπεύθυνου επιχειρείν.

Για κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς παρέχουμε Διαγνωστικές Μελέτες, Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας, όπως επίσης και την καθεαυτό Υλοποίηση Έργων που θα βελτιστοποιήσουν και θα κάνουν πιο «Πράσινες» τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες, και θα επιτύχουν Στρατηγική Μείωση Κόστους στην επιχείρηση.

ΑΞΟΝΑΣ 1ος: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανακύκλωση  Χαρτιού – Πλαστικού – Αλουμινίου
Μελέτη, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού, παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης τριών ρευμάτων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) εκ των παραγόμενων απορριμμάτων της εταιρείας. Υλοποιούμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, έχοντας ως αποτέλεσμα μείωση και τη διαχείρισή τους με έξυπνους, καινοτόμους και αποδοτικούς τρόπους, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία. Πραγματοποιούμε μελέτη χώρου, καταγραφή προσωπικού για επιλογή σημείων και αριθμού κάδων, τοποθέτηση κάδων, επισκέψεις για συλλογή των υλικών, ασφαλή μεταφορά των υλικών, επεξεργασία με διαλογή και διοχέτευσή τους στους κατάλληλους αποδέκτες ανακύκλωσης.

Πιστοποίηση Ανακύκλωσης
Καταγραφή ποσοτήτων των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών σε μηνιαία βάση, παροχή πιστοποιητικού ανακύκλωσης και αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε ενδεικτικούς πίνακες που θα σας επιτρέπει να έχετε μια ακριβή εικόνα της εξέλιξης της ανακύκλωσης.

Εμπιστευτική Καταστροφή Υλικού
Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος συλλογής και εμπιστευτικής καταστροφής εγγράφων και απόρρητου υλικού με σύγχρονες μεθόδους και ειδικά μηχανήματα, με στόχο την ανακύκλωσή τους και την παροχή σχετικής πιστοποίησης για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τοποθετούμε ειδικούς μεταλλικούς κάδους στους οποίους συλλέγονται εμπιστευτικά έγγραφα και αρχεία. Ειδικό προσωπικό αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά του κάδου στις εγκαταστάσεις μας, όπου και τεμαχίζονται σε βιομηχανικό καταστροφέα (SHREDDER). Εν συνεχεία, τα προϊόντα καταστροφής προορίζονται προς ανακύκλωση.

Εκκαθάριση Αρχειακού Υλικού
Εκκαθάριση αρχειακού υλικού προηγούμενων ετών με σκοπό την ανακύκλωσή του, παρέχοντας σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής και ανακύκλωσης με αξιόπιστες αναφορές (βάρος υλικού, σημεία παραλαβής, ημερομηνία και ώρα παραλαβής κλπ). Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρεται σε μεγάλες ποσότητες αρχειακού υλικού που πιθανόν βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους και αποσύρονται κάθε τέλος του έτους.

Εναλλακτική Διαχείριση Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων
Οργάνωση των εργασιών ξεχωριστής συστηματικής συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης ειδικών ρευμάτων υλικών, με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό, ώστε σε εύλογο και κατάλληλο χρονικό διάστημα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. Πρόκειται για τις κατηγορίες αποβλήτων που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία των γραφειακών και λοιπών χώρων των επιχειρήσεων, όπως:

 • μπαταρίες
 • ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές
 • μελανοδοχεία και τόνερς
 • φωτιστικά και λαμπτήρες
 • ξύλο

Ανακύκλωση Τηγανελαίων
Μελέτη, οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων αποβλήτων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών, με διαλογή στην πηγή που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ορθολογικής διαχείρισής τους. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος τοποθετούμε σε κάθε χώρο ειδικά συστήματα απόρριψης, προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των εν λόγω αποβλήτων, τα οποία είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο που να παρέχουν υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα στους χώρους που τοποθετούνται, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τον βέλτιστο σχεδιασμό. Πραγματοποιούμε τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις για συλλογή των αποβλήτων, ασφαλή μεταφορά των υλικών και διοχέτευσή τους στους κατάλληλους αποδέκτες εναλλακτικής διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης.

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
Δυνατότητα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων με αξιολόγηση και ταυτοποίηση αποβλήτου (ποιοτικός έλεγχος), ταξινόμηση του αποβλήτου σε κάποια κατηγορία επικινδυνότητας, επιλογή τρόπου διάθεσης του αποβλήτου, συσκευασία και σήμανση επικινδυνότητας από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση ειδικού εξοπλισμού, σύνταξη μελετών για την έκδοση αδειών διαχείρισης του αποβλήτου, μεταφορά και τελική διάθεση του αποβλήτου σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μελέτες και έργα για την απορρύπανση και αποκατάσταση περιβάλλοντος.

ΑΞΟΝΑΣ 2ος: ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

Υπολογισμός του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
Μέσω του GREENiT και σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχουμε αναπτύξει ειδικό λογισμικό υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο υπολογίζει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου (CH4) και του νιτρώδους οξειδίου (Ν2Ο) που προκύπτουν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει από τη λειτουργία τους ή τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται εντός των γραφειακών χώρων, με σχετική πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα
Ακολουθούμε τρόπους μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα με παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων και υπηρεσιών, με αλλαγή της υπάρχουσας τεχνολογίας, με αλλαγή των πρώτων υλών, με αντιστάθμιση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή κάποια άλλη μέθοδο.

Αντιστάθμιση και Σύνδεση με την κοινωνία των πολιτών
Παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα με στοχευμένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνδέοντας την εταιρεία με την κοινωνία των πολιτών.

Πιστοποίηση
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT) παρέχουμε διακεκριμένη πιστοποίηση για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, τις περιβαλλοντικές πρακτικές και την αντιστάθμισή του.

ΑΞΟΝΑΣ 3ος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΕ

Ενεργειακή Αναβάθμιση
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με παροχή σχετικής πιστοποίησης και παρεμβάσεις όπως:

 • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός
 • Θερμομόνωση δώματος (ταράτσας)
 • Εξωτερική θερμομόνωση
 • Εσωτερική θερμομόνωση
 • Επιχρίσματα - ελαιοχρωματισμοί
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων
 • Τοποθέτηση σκιάστρων
 • Συστήματα δροσισμού και αερισμού
 • Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (ΒΜΣ)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Μελέτη εφαρμογής, προμήθεια εξοπλισμού, θέση σε αποδοτική λειτουργία και μακροχρόνια συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας, μικρών αιολικών συστημάτων καθώς και σταθμών παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

ΑΞΟΝΑΣ 4ος: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δημιουργία Outsourcing Περιβαλλοντικού Τμήματος
Δημιουργία outsourcing περιβαλλοντικού τμήματος για λογαριασμό των πελατών μας και εισήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης σε συνεργασία και με την υποστήριξη επιστημονικών οργανισμών και ιδρυμάτων όπως το ΕΜΠ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβολή στη δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της εταιρείας με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πόρων της, των παραγόμενων αποβλήτων, την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Παροχή πλήρους και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό τόσο στη φάση σχεδίασης των προγραμμάτων και δράσεών μας όσο και στη φάση της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της προβολής τους.

Συνεχής Ενημέρωση
Συνεχής ενημέρωση στελεχών και προσωπικού για περιβαλλοντικά θέματα μέσω διανομής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που πληροφορεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της κοινωνικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκπαίδευση Προσωπικού
Εκπαίδευση προσωπικού και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος με οργάνωση σεμιναρίων ειδικά δομημένων στις ανάγκες κάθε εταιρείας και προσαρμοσμένο στην περιβαλλοντική πολιτική και το έργο τους. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού κλπ, αναλαμβάνοντας τη διαμόρφωση του προγράμματος, την επιλογή των εκπαιδευτών και την υλοποίηση, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς. Εξασφαλίζουμε αύξηση της ικανοποίησης, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων με διαδραστικούς τρόπους αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική και τους στόχους της εταιρείας.

ΑΞΟΝΑΣ 5ος: GREEN MARKETING

Προβολή Πράσινων Επιχειρήσεων
Προβολή και ανάδειξη του περιβαλλοντικού και κοινωνικού έργου των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του GREENiT και του πράσινου επιχειρηματικού magazino GREEN ANGELS. Επικοινωνoύμε αποτελεσματικά νέα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, συνεντεύξεις και πληροφορίες των μελών του GREENiT που αφορούν στην πράσινη οικονομία, το περιβάλλον, τον οικολογικό σχεδιασμό και την εταιρική υπευθυνότητα.

Δικτύωση
Μέσα από το online δίκτυο, τις στρατηγικές συμμαχίες (διαφημιστικές, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ΜΜΕ, θεσμικοί φορείς κλπ) προβάλουμε νέα των μελών του GREENiT και δημιουργούμε προγράμματα με στόχο τη σύνδεση κάθε εταιρείας με στοχευμένο κοινό. Δημιουργούμε δίκτυο υποστηρικτών οι οποίοι επιβραβεύουν την κάθε επιχείρηση ανάλογα με τη συμμετοχή της στα προγράμματα του GREENiT, με την επιβράβευση να μετακυλίεται στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας με τη μορφή εκπτωτικών κουπονιών, προσφορών, υπηρεσιών, προϊόντων, αγαθών ή χορηγιών.

ΑΞΟΝΑΣ 6ος: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Συμβουλευτική ανάπτυξης οργανωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής και εισήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με προσανατολισμό σε στοχευμένες δράσεις που θα αναδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό την κοινωνική σας προσφορά και θα προσφέρουν οικονομίες κόστους μέσω της καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων και της ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων.

Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ΕΚΕ με στοχευμένες δράσεις εθελοντισμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνδέοντας την εταιρεία με την κοινωνία των πολιτών, με παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων για σύνδεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις και με οργάνωση διαφημιστικής προβολής των δράσεων.

Οργάνωση Δράσεων – Εκδηλώσεων
Οργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και γιορτών περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζομένων και των πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ 7ος: FACILITIES MANAGEMENT

Δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσίων Facilities Management στους παρακάτω τομείς:

 • Καθαρισμοί
 • Απεντομώσεις – Μυοκτονίες
 • Υπηρεσίες Η/Μ
 • Συντήρηση χώρων πρασίνου
 • Υπηρεσίες ΙΤ
 • Εσωτερική διαρρύθμιση
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Υπηρεσίες ασφαλείας
 • Υπηρεσίες διαχείρισης προμηθειών

ΑΞΟΝΑΣ 8ος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εφαρμογή βιώσιμων λύσεων ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης, και συλλογής ομβρίων υδάτων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, εξοικονόμησης πόρων καθώς και ένα ευρύ φάσμα συναφών δραστηριοτήτων στους παρακάτω τομείς:

 • Αναβάθμιση συστήματος ύδρευσης/αποχέτευσης
 • Μείωση διαρροών με επιδιόρθωση βλαβών
 • Παρεμβάσεις στο υδραυλικό σύστημα
 • Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού
 • Εφαρμογή τεχνικών κάλυψης του εδάφους
 • Δημιουργία ξερικών κήπων
 • Εγκατάσταση του κατάλληλου αρδευτικού συστήματος
 • Συλλογή και εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση και πότισμα κήπων

ΑΞΟΝΑΣ 9ος : ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Βελτιστοποίηση Διαδρομών
Σχεδιάζουμε τη βελτιστοποίηση των διαδρομών για την ελαχιστοποίηση των διανυόμενων αποστάσεων και των «άδειων χιλιομέτρων» που ακολουθούν τα μέσα μεταφοράς. Η βελτιστοποίηση αυτή γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ταξιδίου και τα συστήματα cruise control τα οποία συνεργάζονται με συστήματα εύρεσης θέσης (GPS) τα οποία και εγκαθίστανται στα οχήματα και στα κέντρα ελέγχου.

Συνδυασμένες Μεταφορές
Μέσω του δικτύου των πελατών και συνεργατών μας αναπτύσσουμε το πρώτο πράσινο επιχειρηματικό δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών εξασφαλίζοντας πολλαπλά οικονομικά, χρονικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

ΑΞΟΝΑΣ 10ος: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προμήθεια Οικολογικών Συσκευασιών
Δυνατότητα προμήθειας συσκευασιών και τσαντών οικολογικού τύπου για κάθε χρήση, με τη βέλτιστη χρησιμότητα και με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού
Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, αξιοποιώντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ανακύκλωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Πράσινα Προϊόντα
Δυνατότητα προμήθειας πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων σε ενδιαφερόμους οργανισμούς, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για κάθε χρήση, επαγγελματική ή μη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

greenit
Προγράμματα

Το GREENiT, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών και συνεργατών του, θέτει σε εφαρμογή καινοτόμα περιβαλλοντικά προγράμματα.

greenit
Ταυτότητα

Oραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής.

greenit
Συνεργασίες

Ταυτίζουμε κάθε πελάτη με τη φιλοσοφία του πράσινου-υπεύθυνου επιχειρείν προσφέροντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης

Copyright 2013 Greenit.org,gr. All Rights Reserved.
Design by dotkom Powered by NitorSys